תקנון האתר

Jingle On Hold התקנון נירשם על יידי עורך דין עבור

אין להעתיק את הרשום בתקנון. כל הזכויות שמורות

המעתיק מסתכן בתביעה

  1. כל פעולה באתר JingleOnHold.co.il (להלן: “האתר”) כפופה לאמור בתקנון זה. האתר מופעל על ידי חברת JingleOnHold- קריינות לעסקים(להלן: “החברה”). כתובת החברה הינה יגאל אלון 98, תל אביב. ניתן ליצור קשר עם החברה באמצעות כתובת דוא”ל: info@jingleonhold.co.il או בפקסימיליה: 03-509-5510 או טלפון 03-303-0810.
  2. תקנון זה מהווה הסכם לכל דבר וענין בין האתר למשתמשים בו ורכישה באתר מהווה הסכמה לאמור בתקנון זה. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש נא הימנע משימוש באתר ו/או מביצוע רכישה באתר.
  3. לחברה נתונה הזכות לשנות את התקנון. הגרסה העדכנית ביותר של התקנון, כפי שהופיעה באתר במועד השימוש באתר הינה הגרסה המחייבת.
  4. נוסח תקנון זה בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.
  5. החברה תהיה רשאית שלא לאפשר שימוש באתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע באמור החברה רשאית לבטל רישום של משתמש לאתר ו/או להסיר משתמש בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם בעת ההרשמה לאתר נמסרו פרטים שגויים; (ב) אם המשתמש הפר את תנאי התקנון או מדיניות הפרטיות באתר; (ג) אם המשתמש פרסם באתר תכנים אשר אינם בבעלותו ו/או אשר מפרים הוראות תקנון זה; (ד) אם המשתמש יבצע באתר פעולות אשר ימנעו ו/או ישבשו את השימוש התקין באתר;
  6. באישורך לתנאים הרשומים בשימוש באתר זה אתה מאשר שגילך הינו 18 ומעלה.
 1. האתר מציע מגוון של מוצרים ושירותים, אשר מתעדכן מעת לעת. האתר כולל פרטים אודות כל מוצר או שירות המוצעים באתר ובכלל זה תיאור המוצר, מפרט, מחיר, מועדי אספקה, אחריות ועוד. לפרטים נוספים אודות המוצרים והשירותים המוצגים באתר ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של החברה.
 2. המוצרים המוצעים באתר ניתנים ליישום ברשתות הסלולר של סלקום, פרטנר, הוט מובייל והינם בהתאם לתנאי ההתקשרות של הלקוח עם חברת הסלולר ו/או עם ספק התקשורת שלו, לפי העניין. באחריות כל משתמש לוודא את תנאי ההתקשרות מול חברת הסלולר וא/ו ספק התקשורת ולוודא כי המוצרים ניתנים ללקוחות פרטיים ולא רק ללקוחות עסקיים.
 3. אין לעשות שימוש בקובץ הקריינות אלא למטרה לשמה הוא נרכש בלבד. כל שימוש נוסף מכל סוג שהוא מהווה הפרת זכויות יוצרים ופגיעה בקניינה הרוחני של החברה.

 1. הזמנת מוצרים באתר תתבצע בהתאם להוראות המפורטות בדף המכירה של כל מוצר. באחריות המשתמש לקרוא את כל הפרטים אודות המוצר הרלוונטי ולוודא שהבין אותם.
 2. בעת רכישת המוצר, המשתמש יתבקש למסור פרטים אישיים כדוגמת שם פרטי, שם משפחה, עיר וארץ מגורים, כתובת דואר אלקטרוני פעילה ונתונים נוספים כפי שמפורט באתר. על מנת למנוע עיכובים ועל מנת למנוע תקלות המשתמש נדרש למסור פרטים מלאים ומדויקים.
 3. הזמנת המוצרים והשירותים הינה באחריות המשתמש. מרגע אישור ההזמנה על ידי המשתמש, המוצר שהוזמן עובר לביצוע כך שלא ניתן לבצע שינויים בהזמנה, לאחר אישורה על ידי המשתמש. לפיכך, על המשתמש לוודא טרם אישור ההזמנה, כי ההזמנה על כל תכניה ועיצובה, נערכה לשביעות רצונו המלאה וכי אין בה טעויות או שגיאות מכל מין וסוג. מובהר בזה במפורש, כי החברה לא תישא בכל אחריות לכל טעות או שגיאה כאמור.
 4. יתכן שלאחר שליחת ההזמנה על ידי המשתמש, ישלחו מהאתר הודעות ביחס להזמנה. המשתמש מתחייב לעקוב אחרי קבלת הודעות דוא”ל ממחלקת שירות הלקוחות לשם המשך הטיפול בהזמנתו, ובמידת הצורך לספק את ההנחיות שיתבקשו ממנו לצורך המשך הטיפול בהזמנה. החברה לא תישא בכל אחריות למקרה בו הטיפול בהזמנה יושהה או יופסק, עקב אי קבלת תגובה או קבלת תגובה בלתי מספקת מהמשתמש לפניות שיופנו אליו מהאתר.
 5. כמו כן מובהר בזאת, כי החברה תהיה רשאית שלא לאשר הזמנות אשר יתעורר לגביהן חשש להפרת זכויות יוצרים ו/או לפגיעה בפרטיות ו/או להוצאת לשון הרע וכן כל חומר שיכיל הסתה לאלימות ו/או עידוד להפרת חוק ו/או עלול להיחשב כפרסום תועבה ו/או יש בו גילוי גזענות ו/או יפר הוראות תקנון זה בכל דרך אחרת. מובהר כי זכות זו תהיה נתונה לחברה בין כמענה לתלונה שתוגש ע”י צד שלישי כלשהו, לרבות הרשויות, ובין על פי יוזמתה. החברה לא תישא בכל חבות ולא תהיה אחראית לכל נזק, אם וככל שייגרם, כתוצאה מנקיטת איזה מהפעולות האמורות.
 1. המחיר המוצג באתר עבור תשדיר הינו עבור תשדיר המתנה סלולארי (פנטון עסקי) וכולל זכות שימוש בקטע המוסיקה הנבחר, קריינות בשפות עברית, אנגלית, צרפתית, רוסית, ערבית או כל שפה אחרת (לא בהכרח שפת אם), עריכת סאונד של התשדיר, עריכת הטקסט ושמירה על הקובץ הדיגיטלי במאגרי החברה .
 2. כל תוספת או שינוי תחויב בתשלום נוסף. כמו כן, תיקון או שינוי בטקסט לאחר ביצוע ההזמנה לרבות החלפת המוסיקה בתשדיר תחויב בתשלום נוסף. כמו כן, כל תוספת למוצר הבסיסי כרוכה בתשלום נוסף לחברה, בהתאם למחירים הנקובים באתר או כפי שנמסר ע”י שירות הלקוחות.
 3. מובהר, כי באחריות המזמין בלבד לתאם העלאת התשדיר לטלפון הנייח והנייד שלו עם חברת הסלולר או עם ספק התקשורת (לפי העניין) מהן הינו מקבל שירות.
 4. עלויות הטמעת התשדיר ו/או עלויות השימוש השוטף בתשדיר הינם במסגרת ההסכמים של הלקוח מול חברת התקשורת או הסלולר של המשתמש ולחברה אין כל אחריות בקשר לכך.
 5. המחיר המוצג באתר הינו תשלום חד פעמי עבור הפקת התשדיר לטלפון סלולארי אחד בלבד. העלאת התשדיר על גבי מכשירי סלולאר נוספים כרוכה בתשלום סכום חד פעמי נוסף בסך של 40 ש”ח למוצר,
 6. כל המחירים הנקובים באתר לא כוללים מע”מ ויוחייבו בתוספת מע”מ כשיעורו על פי חוק.
 7. החברה רשאית מעת לעת לצאת במבצעים שונים, בהתאם לשיקול דעתה.
 1. רכישת מוצרים באתר תתאפשר באמצעות תשלום בכרטיס אשראי או באמצעות העברה בנקאית לחשבון החברה.
 2. תשלום באמצעות כרטיס אשראי ייעשה על ידי בעל הכרטיס בלבד. יש להקליד את פרטי כרטיס האשראי או למסור פרטים אלה לנציג החברה בשיחה טלפונית, הכל בהתאם להוראות באתר.
 3. הודעה על אישור ההזמנה תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש בעת ביצוע ההזמנה (להלן: “אישור ההזמנה”). ההזמנה תיחשב כמאושרת רק לאחר קבלת הודעת החברה בדבר אישור ההזמנה.
 4. חשוב ביותר: הזמנה שלא נשלח בגינה אישור הזמנה לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש תיחשב כהזמנה שלא אושרה. במקרה זה, על המשתמש יהיה לפנות לשירות הלקוחות של החברה ולהסדיר את התשלום בתוך 7 ימים. לא עשה כן, תהא החברה זכאית לראות את ההזמנה כמבוטלת.
 1. אספקת המוצר ו/או השירות תיעשה בתוך המועד הנקוב בדף המכירה, תוך עד 5 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה הסופי לרבות תשלום שהתקבל בגינה.
 2. ככל שהפרטים שמסר המשתמש במועד ביצוע ההזמנה אינם מדויקים ו/או אינם נכונים וכתוצאה מכך תידרש החברה לפנות למשתמש לשם קבלת הפרטים האמורים ו/או השלמת הפרטים האמורים יחול עיכוב בביצוע ההזמנה.
 3. החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה שנגמרו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת החברה או מי מטעמה.
 4. המשתמש יאזין לתשדיר מיד עם קבלתו, וידווח לחברה אודות כל אי התאמה באופן מיידי תוך עד 24 שעות וזאת על מנת לאפשר לחברה לתקן את אי התאמה, ככל שקיימת ביחס לקריינות לא רהוטה, שגיאות בקריינות, מוסיקה שונה מהמוזמן או מוצר לא תקין ברמת איכות הסאונד או הפורמט הטכני שעל פיו הוא נערך.
 5. מובהר, כי סירוב של המשתמש לעשות שימוש במוצר ו/או אי שימוש במוצר אינו גורע מהתחייבותו של המזמין לשלם עבור המוצר את מלוא התמורה.
 1. המזמין רשאי לבטל את ההזמנה, כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן.
 2. ביטול ההזמנה ייעשה אך ורק בכתב ולא בעל פה. המזמין רשאי לשלוח מכתב בדואר אלקטרוני וחייב להתקשר למחלקת שירות הלקוחות על מנת לוודא שהמכתב התקבל.
 3. על אף האמור בכל מקום אחר בתקנון זה, החברה תהיה רשאית לבטל את הזמנה שהתקבלה בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
  1. במקרה שהמזמין יפר את תנאי ההזמנה ו/או תנאי התקנון.
  2. ככל שיתברר כי מבחינה טכנית לא ניתן לספק את המוצר ו/או השירות.
  3. ככל שיתברר כי החברה אינה יכולה לספק את המוצר ו/או השירות כתוצאה מגורמים חיצוניים ו/או כתוצאה מכוח עליון.
  4. במקרה ונפלה טעות במחיר המוצר /או בתיאור המוצר, כפי שהם מופיעים באתר.
  5. במקרה של בעיה טכנית או בעיית תקשורת באתר אשר פוגעים בהליך התקין של המכירה.
  6. המזמין ביצע מעשה בלתי חוקי.
  7. המזמין הפר תנאי מתנאי תקנון האתר.
  8. המזמין מסר פרטים שגויים, בין בכתב ובין בעל-פה.
  9. המזמין ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בפעילות האתר ו/או בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצד שלישי כלשהוא.
 1. המזמין לא יהיה זכאי לקבלת החזר כספי כלשהוא, ככל שיהיה זכאי להחזר, בסכום העולה על הסכום ששולם על ידו לחברה.
 2. החברה תהיה זכאית לקזז מכספים המגיעים למזמין מאת החברה, ככל שהינו זכאי להם, כל סכום המגיע לה מהמזמין בגין כל נזק שגרם לה.
  1. במסגרת השימוש באתר המשתמש יידרש למסור לחברה פרטים אישיים כגון: שם, פרטי התקשרות ומספר כרטיס אשראי (להלן: “מידע”)
  2. 2. האתר עומד בתקן PCI הבינלאומי אשר הינו תקן אחיד לאבטחת מידע לעסקים באינטרנט, ותקן DSS PCI Level 1 על ידי Pelecard המהווה תקן לדרישה כוללת לכל ההיבטים של אבטחת הנתונים של מחזיקי הכרטיס האשראי בבית העסק (אבטחת רשת התקשורת, סיסמאות גישה למערכות מחשב, אבטחת נתונים מאוחסנים, אבטחה פיזית לבית העסק ועוד).
  3. החברה תשמור על המידע ולא תעביר אותו לצד שלישי כלשהוא למעט אם התקבלה הוראה מחייבת של רשות מוסמכת ובכלל זה צו בית משפט המורה לה לעשות כן.
  4. החברה נוקטת באמצעי זהירות טובים ומקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע, ולפיכך היא לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה מהגעתו של המידע לצדדים שלישיים כתוצאה מגורמים שאינם באחריותה ו/או בשליטתה.

 1. החברה וכל מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באתר, לרבות בשירותים, בתכנים ו/או כתוצאה מביטול ו/או הפסקת השירותים המוצעים באתר ו/או בגין שיבושים ו/או ליקויים ו/או וירוסים או כתוצאה מתקלות בתקשורת, רשת האינטרנט ו/או תוכנה ו/או חומרה ומובהר כי החברה לא תישא בכל אחריות לנזקים שיגרמו כתוצאה מהאמור ו/או להפסקות או תקלות ו/או טעויות כאמור.
 2. המשתמש יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לחברה ו/או למי מטעמה כתוצאה מהפרה של הוראה מהוראות תקנון זה והוא יפצה ו/או ישפה את החברה, לפי העניין, בגין כל טענה ו/או תביעה שתופנה כלפי החברה בגין כל נזק, הפסד או הוצאה מכל מין וסוג שהיא שיגרמו לה ו/או למי מטעמה עקב הפרה של הוראה מהוראות תקנון זה על ידי המשתמש.
 3. החברה לא תהיה אחראית לכל שימוש שיעשה המזמין בשירותים המוצרים באתר ו/או במוזיקה המוצעת במסגרת השירותים באתר. באחריות המזמין לבדוק האם ניתן לעשות שימוש בתכנים באתר ו/או בשירותים המוצעים באתר, במסגרת עסקו ו/או לכל שימוש אחר וכן לבדוק האם קיימות מגבלות משפטיות ו/או רגולטוריות ו/או אחרות לעשות שימוש בתכנים אלה במסגרת עסקו ו/או במסגרת תחומי פעילותו.

 1. התכנים המוצגים באתר מוגנים על ידי דיני הקניין הרוחני ובכלל זה דיני זכויות יוצרים, דיני סימנים מסחריים, דיני עוולות מסחריות, דיני הנזיקין, דיני עשיית עושר ולא במשפט, דיני הגנת הצרכן, דיני הקניין ועוד.
 2. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או להעביר ו/או למחוק ו/או לפגוע ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או להציג בפומבי ו/או לשדר בכל דרך ו/או למסור לצד שלישי ו/או לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן שבאתר ו/או בקוד האתר ו/או בקבצי האתר ו/או בתוכנות האתר.
 3. כל זכויות הקניין הרוחני הקשורות באתר ו/או בתוכן האתר ו/או בקוד האתר ו/או בקבצי האתר ו/או בתוכנות האתר ו/או בשם האתר ו/או בשמות המתחם של האתר שייכות בלעדית לחברה. אין לפגוע בזכויות אלו, ואין לעשות בהן שימוש כל שהוא.
 4. בעלי האתר רשאים לפי שיקול דעתם הבלעדי לנהוג באתר כחפצם ובכלל זה להציג בו כל תוכן שהוא ו/או להסיר ממנו כל תוכן שהוא ו/או לשנות או לעצב מחדש את צורתו ומבנהו של האתר ו/או לשנות את תנאי השימוש באתר ו/או לשנות את כתובתו של האתר.

  1. המשתמש מסכים ומאשר כי פרטי כתובת/ות הדוא”ל שיימסרו לאתר על ידו, וכן פרטי זיהוי והתקשרות נוספים ישמשו את החברה לצורך דיוור הודעות שרות למשתמש לרבות אך מבלי לגרוע, אישורי הזמנה, חשבוניות וכיוצא בזה.
  2. המשתמש רשאי לסרב או להסכים על ידי סימון התיבה (צ’קבוקס) לקבלת דיוורים ו/או מסרונים פרסומיים מהחברה לכתובת/ות הדוא”ל ו/או הטלפון שיימסרו לאתר על ידו, אשר ישמשו את החברה לצורך דיוור תכנים שונים לרבות שיווקיים אל המשתמש מאת האתר.
  3. למשתמש תהא נתונה כל העת אפשרות להסיר עצמו מכל אחת מרשימות התפוצה של מסלולי הדיוור השונים, באמצעות לינק הסרה לרשימת התפוצה בתחתית כל דיוור או בפנייה לשירות הלקוחות בדוא”ל כמפורט על גבי כל הודעת דיוור כאמור, ולא תהא לו כל טענה כלפי החברה בקשר לקבלת דיוור כאמור.
  4. המשתמש מסכים ומאשר לחברה להציג את העבודה שבוצעה עבור הלקוח במסגרת תיק העבודות של החברה ובמדיה חברתית, יוטיוב וכדומה.

 1. המשתמש מסכים ומאשר כי לא יעשה כל שימוש בשירותים ובמוצרים המוצעים באתר על מנת לעבור עבירה כלשהי ו/או עוולה כלשהי ו/או הפרה אחרת של הוראות כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור המשתמש מתחייב שלא לבצע כל הפרה של זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או מדגם ו/או פטנט ולא לעשות שימוש בשירותים ובמוצרים המוצעים לו לצורך הוצאת לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או הסתה לאלימות ו/או עידוד להפרת חוק ו/או פרסום תכנים שהם בגדר פרסומי תועבה ו/או יש בהם גילוי גזענות.
 2. לחברה נתונה הזכות לנקוט בכל האמצעים, בין מניעתיים ובין אם לאחר מעשה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהתאם להוראות כל דין, כנגד משתמש אשר יעשה שימוש באתר ו/או בשירותים ובמוצרים שלא למטרות אשר לשמם נועדו וכן בכל מקרה של חשש או חשד לביצוע עבירה ו/או הפרת הוראות כל דין. מבלי לגרוע מהאמור לחברה נתונה הזכות למנוע או לחסום גישה לאתר בין באופן מלא ובין לחלק משירותי האתר למשתמש שלא ינהג בהתאם להוראות תקנון זה.
 3. המשתמש מתחייב ומאשר כי כל חומר שיימסר על ידו אינו מפר הוראת כל דין. מבלי לגרוע מהאמור, המשתמש מצהיר כי הוא בעל הזכויות המלאות בחומר וכי אין בו כדי לפגוע בפרטיות של אדם ו/או הוצאת לשון הרע.
 4. מובהר בזה במפורש כי החברה אינה יכולה לפקח על חומרים שמועברים על ידי המשתמשים וחומרים אלה הינם באחריות המשתמש בלבד. הפרה של תנאי מהתנאים המנויים לעיל יזכה את בעלי האתר, בנוסף לסעדים המגיעים להם על פי כל דין, לשיפוי ולפיצוי מלא ומיידי על כל הנזקים וההוצאות שייגרמו להם עקב ההפרה לרבות הוצאותיהם המשפטיות, ולרבות עקב פשרה עם הצד שלישי.
 5. הדין החל בכל עניין הקשור בתקנון זה הינו הדין הישראלי. מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת הנוגעת לתקנון זה ולשימוש באתר, לרבות שירותים הניתנים בקשר עם האתר, יהיו בתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב.

ט.ל.ח

Interpretation and Definitions

Interpretation

  1. כל פעולה באתר jingled.co.il (להלן: “האתר”) כפופה לאמור בתקנון זה. האתר מופעל על ידי חברת Jingled- קריינות לעסקים(להלן: “החברה”). כתובת החברה הינה:רוטשילד 22, תל אביב. ניתן ליצור קשר עם החברה באמצעות כתובת דוא”ל: office@jingled.co.il או בפקסימיליה: 03-509-5510.
  2. תקנון זה מהווה הסכם לכל דבר וענין בין האתר למשתמשים בו ורכישה באתר מהווה הסכמה לאמור בתקנון זה. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש נא הימנע משימוש באתר ו/או מביצוע רכישה באתר.
  3. לחברה נתונה הזכות לשנות את התקנון. הגרסה העדכנית ביותר של התקנון, כפי שהופיעה באתר במועד השימוש באתר הינה הגרסה המחייבת.
  4. נוסח תקנון זה בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.
  5. החברה תהיה רשאית שלא לאפשר שימוש באתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע באמור החברה רשאית לבטל רישום של משתמש לאתר ו/או להסיר משתמש בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם בעת ההרשמה לאתר נמסרו פרטים שגויים; (ב) אם המשתמש הפר את תנאי התקנון או מדיניות הפרטיות באתר; (ג) אם המשתמש פרסם באתר תכנים אשר אינם בבעלותו ו/או אשר מפרים הוראות תקנון זה; (ד) אם המשתמש יבצע באתר פעולות אשר ימנעו ו/או ישבשו את השימוש התקין באתר;
  6. באישורך לתנאים הרשומים בשימוש באתר זה אתה מאשר שגילך הינו 18 ומעלה.

Definitions

For the purposes of these Terms and Conditions:

 • Affiliate means an entity that controls, is controlled by or is under common control with a party, where “control” means ownership of 50% or more of the shares, equity interest or other securities entitled to vote for election of directors or other managing authority.
 • Country refers to: United Kingdom
 • Company (referred to as either “the Company”, “We”, “Us” or “Our” in this Agreement) refers to Dream-Theme, London.
 • Device means any device that can access the Service such as a computer, a cellphone or a digital tablet.
 • Service refers to the Website.
 • Terms and Conditions (also referred as “Terms”) mean these Terms and Conditions that form the entire agreement between You and the Company regarding the use of the Service. This Terms and Conditions agreement has been created with the help of the Free Terms and Conditions Generator.
 • Third-party Social Media Service means any services or content (including data, information, products or services) provided by a third-party that may be displayed, included or made available by the Service.
 • Website refers to The7, accessible from https://the7.io/
 • You means the individual accessing or using the Service, or the company, or other legal entity on behalf of which such individual is accessing or using the Service, as applicable.

Acknowledgment

These are the Terms and Conditions governing the use of this Service and the agreement that operates between You and the Company. These Terms and Conditions set out the rights and obligations of all users regarding the use of the Service.

Your access to and use of the Service is conditioned on Your acceptance of and compliance with these Terms and Conditions. These Terms and Conditions apply to all visitors, users and others who access or use the Service.

By accessing or using the Service You agree to be bound by these Terms and Conditions. If You disagree with any part of these Terms and Conditions then You may not access the Service.

You represent that you are over the age of 18. The Company does not permit those under 18 to use the Service.

Your access to and use of the Service is also conditioned on Your acceptance of and compliance with the Privacy Policy of the Company. Our Privacy Policy describes Our policies and procedures on the collection, use and disclosure of Your personal information when You use the Application or the Website and tells You about Your privacy rights and how the law protects You. Please read Our Privacy Policy carefully before using Our Service.


Links to Other Websites

Our Service may contain links to third-party web sites or services that are not owned or controlled by the Company.

The Company has no control over, and assumes no responsibility for, the content, privacy policies, or practices of any third party web sites or services. You further acknowledge and agree that the Company shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with the use of or reliance on any such content, goods or services available on or through any such web sites or services.

We strongly advise You to read the terms and conditions and privacy policies of any third-party web sites or services that You visit.


Termination

We may terminate or suspend Your access immediately, without prior notice or liability, for any reason whatsoever, including without limitation if You breach these Terms and Conditions.

Upon termination, Your right to use the Service will cease immediately.


Limitation of Liability

Notwithstanding any damages that You might incur, the entire liability of the Company and any of its suppliers under any provision of this Terms and Your exclusive remedy for all of the foregoing shall be limited to the amount actually paid by You through the Service or 100 USD if You haven’t purchased anything through the Service.

To the maximum extent permitted by applicable law, in no event shall the Company or its suppliers be liable for any special, incidental, indirect, or consequential damages whatsoever (including, but not limited to, damages for loss of profits, loss of data or other information, for business interruption, for personal injury, loss of privacy arising out of or in any way related to the use of or inability to use the Service, third-party software and/or third-party hardware used with the Service, or otherwise in connection with any provision of this Terms), even if the Company or any supplier has been advised of the possibility of such damages and even if the remedy fails of its essential purpose.

Some states do not allow the exclusion of implied warranties or limitation of liability for incidental or consequential damages, which means that some of the above limitations may not apply. In these states, each party’s liability will be limited to the greatest extent permitted by law.


“AS IS” and “AS AVAILABLE” Disclaimer

The Service is provided to You “AS IS” and “AS AVAILABLE” and with all faults and defects without warranty of any kind. To the maximum extent permitted under applicable law, the Company, on its own behalf and on behalf of its Affiliates and its and their respective licensors and service providers, expressly disclaims all warranties, whether express, implied, statutory or otherwise, with respect to the Service, including all implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement, and warranties that may arise out of course of dealing, course of performance, usage or trade practice. Without limitation to the foregoing, the Company provides no warranty or undertaking, and makes no representation of any kind that the Service will meet Your requirements, achieve any intended results, be compatible or work with any other software, applications, systems or services, operate without interruption, meet any performance or reliability standards or be error free or that any errors or defects can or will be corrected.

Without limiting the foregoing, neither the Company nor any of the company’s provider makes any representation or warranty of any kind, express or implied: (i) as to the operation or availability of the Service, or the information, content, and materials or products included thereon; (ii) that the Service will be uninterrupted or error-free; (iii) as to the accuracy, reliability, or currency of any information or content provided through the Service; or (iv) that the Service, its servers, the content, or e-mails sent from or on behalf of the Company are free of viruses, scripts, trojan horses, worms, malware, timebombs or other harmful components.

Some jurisdictions do not allow the exclusion of certain types of warranties or limitations on applicable statutory rights of a consumer, so some or all of the above exclusions and limitations may not apply to You. But in such a case the exclusions and limitations set forth in this section shall be applied to the greatest extent enforceable under applicable law.


Governing Law

The laws of the Country, excluding its conflicts of law rules, shall govern this Terms and Your use of the Service. Your use of the Application may also be subject to other local, state, national, or international laws.


Disputes Resolution

If You have any concern or dispute about the Service, You agree to first try to resolve the dispute informally by contacting the Company.


For European Union (EU) Users

If You are a European Union consumer, you will benefit from any mandatory provisions of the law of the country in which you are resident in.


United States Legal Compliance

You represent and warrant that (i) You are not located in a country that is subject to the United States government embargo, or that has been designated by the United States government as a “terrorist supporting” country, and (ii) You are not listed on any United States government list of prohibited or restricted parties.


Severability and Waiver

Severability

If any provision of these Terms is held to be unenforceable or invalid, such provision will be changed and interpreted to accomplish the objectives of such provision to the greatest extent possible under applicable law and the remaining provisions will continue in full force and effect.


Waiver

Except as provided herein, the failure to exercise a right or to require performance of an obligation under these Terms shall not effect a party’s ability to exercise such right or require such performance at any time thereafter nor shall the waiver of a breach constitute a waiver of any subsequent breach.


Translation Interpretation

These Terms and Conditions may have been translated if We have made them available to You on our Service. You agree that the original English text shall prevail in the case of a dispute.


Changes to These Terms and Conditions

We reserve the right, at Our sole discretion, to modify or replace these Terms at any time. If a revision is material We will make reasonable efforts to provide at least 30 days’ notice prior to any new terms taking effect. What constitutes a material change will be determined at Our sole discretion.

By continuing to access or use Our Service after those revisions become effective, You agree to be bound by the revised terms. If You do not agree to the new terms, in whole or in part, please stop using the website and the Service.


Contact Us

If you have any questions about these Terms and Conditions, You can contact us:

 • By email: example@the7.io

Table of Contents